داور سومین جشنواره ملی تئاتر خیابانی شرهانی:

الگوهای تئاتر خیابانی در سراسر کشور هم شکل شده است

محمودرضا رحیمی داور جشنواره شرهانی گفت: نمایش های حاضر در جشنواره الگوهای خوبی برای اجرا در شهرها و روستاها هستند، از داوری این دوره از جشنواره احساس خوبی دارم، به این خاطر که اقشار مختلف مردم برای دیدن نمایش ها می آیند و این مسئله برای جشنواره شرهانی یک مزیت بزرگ به حساب می آید.

به گزارش تئاتر ایلام، محمودرضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار ما و در حاشیه داوری آثار راه یافته به جشنواره ملی تئاتر شرهانی، با تمجید از برگزار کنندگان این جشنواره و با اشاره به محتوای آثار این دوره اظهار کرد: نمایش های خیابانی در سراسر کشور  و در مدت اخیر، با ساختار و قواعد هم شکلی اجرا می شوند، اما نباید از اشتباهاتی که بعضا فراگیر شده و همچنین اصرار کارگردان ها در تکرار این اشتباهات به سادگی گذشت. وی ادامه داد: به طور مثال بعضی از گروه ها بدون در نظر گرفتن استانداردهای نمایش خیابانی، آثار صحنه ای خود را به خیابان می برند و متاسفانه اغلب آنها قواعد و ساختارهای نمایش خیابانی را نادیده می گیرند. عضو هیئت داوران سومین جشنواره ملی تئاتر شرهانی تاکید کرد: براساس آثاری که در این سال ها در حوزه نمایش خیابانی دیده ام، فکر می‌کنم که به جای اینکه به استانداردها نزدیک شویم، در حال فاصله گرفتن از آنها و در مجموع استانداردسازی تئاتر خیابانی هستیم.    وی با بیان اینکه کارگردان های تئاتر خیابانی باید تفاوت های نمایش صحنه ای و خیابانی را بیش از پیش تفکیک کنند، اظهار کرد: باید دانست آنچه که باید بر روی صحنه تئاتر و در اتاق تاریکی که برای مخاطب فراهم می شود، بیفتد، یقینا در خیابان قالب و ساختار درستی نمی گیرد، بنابراین بعضا شاهد از بین رفتن زحمات گروه ها هستیم. رحیمی با اشاره به استقبال فراگیر و عام مخاطبان از جشنواره تئاتر شرهانی تبیین کرد: نمایش های حاضر در جشنواره الگوهای خوبی برای اجرا در شهرها و روستاها هستند، از داوری این دوره از جشنواره احساس خوبی دارم، به این خاطر که اقشار مختلف مردم برای دیدن نمایش ها می آیند و این مسئله برای جشنواره شرهانی یک مزیت بزرگ به حساب می آید.  

Fatal error: Cannot use model\libs\todocx\PHPWord\Shared\String as String because 'String' is a special class name in /var/www/theater/model/libs/todocx/phpword/writer/word2007/base.php on line 30